Uncategorized

บรรยากาศการเรียนคอร์สภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ครั้งที่ 1

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก จัดอบรมภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ครั้งที่ 1 ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเรียนภาษาจีนพื้นฐาน

สมาคมศิษย์เก่า ม.เกริก มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัย และวันครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก มังคละพฤกษ์

สมาคมศิษย์เก่า ม.เกริก ร่วมวางพวงมาลา และมอบทุนการศึกษาเนื่องในงานครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก และครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกริก

สมาคมศิษย์เก่า ม.เกริก มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยและครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก

รับสมัครทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก สมัครรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2565จำนวน 20 ทุน สมัครวันนี้ – วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2565 เป็นการสนับสนุนการศึกษา และส่งมอบความห่วงใยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยคุณสมบัติของนักศึกษาและผู้สมัครรับทุนการศึกษา มีดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของนักศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา 2.1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สัญชาติไทยเท่านั้น 2.2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสม่ำเสมอ 2.3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 กรณีเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตอนจบ ม.6/ปวช. ไม่น้อยกว่า 2.75 2.4. ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 2.5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2.6. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกเมื่อสำเร็จการศึกษา ติดต่อสมัครทุนการศึกษาได้ที่คุณธนกานต์ พิศนอกงานศิษย์เก่าสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโทรศัพท์ : 02-9705820 กด 0