Search
Close this search box.

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุชาติ ชมกลิ่น ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 Dr.Qi Bin รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุชาติ ชมกลิ่น ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
         คุณสุชาติ ชมกลิ่น ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกริก เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของ คุณสุชาติ ชมกลิ่น และมั่นใจว่าจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี ไปพัฒนางานในกระทรวงพาณิชย์ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป