Search
Close this search box.
รับสมัครทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก สมัครรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2565จำนวน 20 ทุน สมัครวันนี้ – วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2565 เป็นการสนับสนุนการศึกษา และส่งมอบความห่วงใยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยคุณสมบัติของนักศึกษาและผู้สมัครรับทุนการศึกษา มีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของนักศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
2.1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สัญชาติไทยเท่านั้น
2.2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสม่ำเสมอ
2.3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 กรณีเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตอนจบ ม.6/ปวช. ไม่น้อยกว่า 2.75
2.4. ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
2.5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.6. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกเมื่อสำเร็จการศึกษา

ติดต่อสมัครทุนการศึกษาได้ที่
คุณธนกานต์ พิศนอก
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
โทรศัพท์ : 02-9705820 กด 0