ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นสมาชิกประเภทประเภทสามัญ ที่ไม่ขาดสมาชิกภาพ
2.ไม่มีประวัติเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สมาคม และประพฤติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ประกอบอาชีพสุจริต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือร่วมบริหารงานกับสมาคมศิษย์เก่าฯ
5. สามารถสละเวลาบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ

หลักฐานในการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด ขนาด 4 x 6 จำนวน 6 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-24 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
โทร. 02-552-3500-9 ต่อ 0, 625 มือถือ 063-298-9159